Produktionslogistik
Linköping v 7 – 12
30 yh poäng, 72 timmar

Kursens syfte är att ge grundläggande begrepp och metoder inom styrning av tillverkningsprocesser och produktionssystem. Kursen behandlar strukturer för material- och produktionsplanering, prognostisering, beräkning av kapacitetsbehov, styrning av orderutsläpp samt återrapportering. Kursen ger också grunderna i japansk produktionsfilosofi.
Målet med kursen är att den studerande ska kunna redogöra för olika nivåer i ett företags planeringsprocesser, och beskriva hur den logistiska värdekedjan kan påverkas av sådan planering. Den studerande ska även kunna analysera och ge förslag på lämplig utformning av logistik- och produktionssystem

Innehåll:
• Grundläggande definitioner och begrepp inom produktionslogistik
• Produktionsupplägg i tillverkande företag
• Prognostisering
• Styrning av planeringsstrukturer
• MRP- och CRP- begreppen
• Interna logistikens beroende av in- och utflöden
• Simuleringar och flaskhalsanalyser
• Inköpsfunktionens roll och betydelse för styrning av material- och produktionsflöden
• Modern japansk produktionsfilosofi
• Tekniker och metoder för styrning av material- och produktionsflöden

Kursförfrågan

För mer information kontakta oss nedan!